Regulamin AS-App

Regulamin stosowany od dnia 14.12.2020r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu internetowego AS-App dostępnego pod adresem internetowym www.as-app.pl, stanowiącego wyszukiwarkę specjalistów i placówek specjalizujących się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, ich rodzinami i bliskimi, wyposażoną w narzędzia umożliwiające ww. osobom ze spektrum autyzmu, członkom ich rodzin oraz ich bliskim kontakt ze specjalistami i placówkami oraz umożliwiające wyszukiwanie ofert umieszczanych przez specjalistów i placówki z użyciem kategorii i filtrów.
 2. Właścicielem i administratorem Portalu internetowego AS-App jest Angelika Łasocha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AUTYZM-Startup! Angelika Łasocha, przy ul. Bukowskiego 7/4, 03-982 Warszawa, NIP 9222660055, REGON 368216999, zwana dalej „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 3. Prawa autorskie do Portalu należą w całości do Administratora.
 4. Portal internetowy AS-App jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej www.as-app.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Portalu jest dobrowolne.
 5. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, Specjalistów i Placówek, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze świadczonych usług, bądź korzystania z tych usług, jak również za skutki naruszenia postanowień Regulaminu.
 6. Administrator podejmuje starania, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do Portalu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 7. Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Portalu.
 8. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy korzystający z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Portal ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 9. Definicje:
  1. Usługodawca lub AS-App – Angelika Łasocha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AUTYZM-Startup! Angelika Łasocha, przy ul. Bukowskiego 7/4, 03-982 Warszawa, NIP 9222660055, REGON 368216999
  2. Portal – Portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: as-app.pl
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) skontaktowała się ze Specjalistą/Placówką poprzez Portal, lub (i) skorzystała z innych funkcjonalności portalu.
  5. Specjalista – osoba fizyczna korzystająca z Portalu, wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych, edukacyjnych, prawnych, naukowych, aktywizacji zawodowej, aktywizacji w czasie wolnym, itp. dla osób ze spektrum autyzmu ich rodzin i bliskich, która dokonała rejestracji w Portalu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i która umieszcza na Portalu oferty wyłącznie we własnym imieniu.
  6. Placówka – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w szczególności: instytucja publiczna, organizacja pozarządowa, placówka edukacyjna, firma prywatna, instytucja kultury oraz inna, nie wymieniona powyżej, korzystająca z Portalu do wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, terapeutycznych, edukacyjnych, prawnych, naukowych, aktywizacji zawodowej, aktywizacji w czasie wolnym, itp. dla osób ze spektrum autyzmu ich rodzin i bliskich, i będzie umieszczać na Portalu oferty realizowane przez różnych profesjonalistów, w ramach utworzonego Profilu Placówki;
  7. Reprezentant – korzystający z Portalu specjalista, który jest osobą upoważnioną do zarządzania Kontem Placówki, informacjami i ofertami Placówki.
  8. Usługobiorca – korzystający z Portalu Specjalista lub Placówka.
  9. Profil Specjalisty/Placówki – zbiór informacji na temat Specjalisty lub Placówki oraz ich oferty umieszczone w Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej unikalny adres URL.
  10. Oferta – konkretna usługa danego Specjalisty lub Placówki.
  11. Rejestracja – proces utworzenia Profilu.
  12. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 10. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca w ramach prowadzonego portalu oferuje usługi na rzecz osób ze spektrum autyzmu, członków ich rodzin oraz ich bliskich jak również na rzecz osób i instytucji świadczących usługi na rzecz ww. osób, na które składają się w szczególności następujące Usługi:
  1. udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów i Placówek specjalizujących się w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, ich rodzinami i bliskimi;
  2. udostępnia skategoryzowany sposób wyszukiwania ofert umieszczanych przez Specjalistów i Placówki z użyciem kategorii i filtrów;
  3. umożliwia Użytkownikom kontakt ze Specjalistami i Placówkami;
  4. umożliwia Specjalistom i Placówkom podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz umieszczanie konkretnych ofert swoich usług;
  5. powiadamia o nowych informacjach np. zmianach w regulaminie.
  6. publikuje na Portalu informacje praktyce zawodowej Specjalistów i Placówek prowadzących działania na rzecz osób ze spektrum autyzmu, ich rodzin i bliskich.
 2. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem niniejszego Portalu jest bezpłatne, nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Specjalistach i Placówkach z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług, oferowanych w ramach Portalu, należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu może zapoznawać się z informacjami o Specjalistach i Placówkach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może skontaktować się w sprawie konkretnej Oferty ze Specjalistą lub Placówką z użyciem kontaktów umieszczonych na Portalu.
 4. Zarezerwowanie wizyty lub udziału w Ofercie danego Specjalisty lub Placówki jest możliwe wyłącznie w wyniku bezpośredniego kontaktu ze Specjalistą lub Placówką publikującą daną Ofertę. Tym samym Portal nie świadczy usług oferowanych bezpośrednio przez ww. Specjalistów lub Placówki.
 5. Użytkownik może również zgłaszać Specjaliście/Placówce i Usługodawcy nadużycia związane z konkretną ofertą lub informacjami umieszczanymi na Portalu korzystając z opcji „Zgłoś problem z ofertą” lub formularza kontaktowego umieszczonego w zakładce Pomoc.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty lub Placówki za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym w wyniku bezpośredniego kontaktu z samym Specjalistą lub Placówką. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pośrednictwem Portalu terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty lub Placówki. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację bezpośrednio.
 9. Usługodawca ma możliwość zablokowania możliwości publikowania Ofert Specjalistom lub Placówkom, które nie dbają o aktualizację Ofert, regularnie nie odpowiadają na kontakt lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Usługodawca nie odpowiada za niedogodności jakie mogą wystąpić w związku z tym dla Specjalistów i Placówek.

§4. Profile Specjalistów

 1. Każda osoba, która zamierza korzystać z niniejszego Portalu jako Specjalista, zobowiązana jest zarejestrować się w Portalu, w ramach którego ma możliwość utworzenia Profilu Specjalisty po spełnieniu warunków określonych w Portalu, w tym w szczególności podania wskazanych danych. Rejestracja w Portalu oraz wprowadzanie danych i treści, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację na Portalu. Specjalista przyjmuje do wiadomości, że dane te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a także mogą posłużyć do promowania Specjalisty oraz Usługodawcy, w tym również w mediach społecznościowych, a Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku, na który składają się opublikowane na Portalu dane, w celach promocji w Internecie.
 2. Podstawowe informacje o Specjaliście – osobie fizycznej lub prawnej obejmują: imię i nazwisko, adres wykonywania świadczeń, wykształcenie i doświadczenie zawodowe Specjalisty, a także dane
 3. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Specjalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 4. Każdy Specjalista może utworzyć swój Profil. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Portalu oraz pomyślne przejście procesu weryfikacji. Proces weryfikacji może trwać do 48h i wiąże się ze sprawdzeniem danych rejestrowych podmiotu lub bezpośrednim kontaktem w celu sprawdzenia wiarygodności danych. Wynikiem pomyślnego przejścia procesu weryfikacji jest ukazanie się Profilu na Portalu oraz możliwość publikacji Ofert.
 5. Na Profilu Specjalista może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. dodawać Oferty;
  4. edytować Oferty;
  5. usuwać Oferty;
  6. odpowiadać na kontakt Użytkowników;
  7. odpowiadać na zastrzeżenia i uwagi Użytkowników;
  8. przeglądać statystyki Oferty.
 6. Specjalista w ramach rejestracji w Portalu może zamieszczać swoje zdjęcie lub logo umożliwiające jego rozpoznanie. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób. Tym samym Specjalista korzystający z Portalu, przesyłając elementy graficzne, treść, zdjęcia lub inne elementy będące przedmiotem praw autorskich oświadcza, że posiada prawo do rozporządzania nimi. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Portalu.
 7. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 8. Usługodawca ma prawo usunąć informacje na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 9. Niezależnie od powyższego Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia Konta Specjalisty w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.

§5. Profile Placówek

 1. Utworzenie Profilu Placówki wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej, które obejmują, w szczególności: nazwę organizacji/instytucji/firmy, adres wykonywania świadczeń, kategorię usług, grupy osób z ASD na rzecz których Placówka świadczy usługi oraz ich wiek, doświadczenie w pracy z osobami z ASD, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe.
 2. Rejestracja Profilu Placówki w Portalu oraz wprowadzanie danych i treści, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację na Portalu. Reprezentant Placówki przyjmuje do wiadomości, że dane te mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, a także mogą posłużyć do promowania Placówki oraz Usługodawcy, w tym również w mediach społecznościowych, a Reprezentant Placówki wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie wizerunku Placówki, na który składają się opublikowane na Portalu dane, w celach promocji w Internecie.
 3. Osoba rejestrująca Profil Placówki oraz wprowadzająca dane i treści jest Reprezentantem Placówki, czyli osobą upoważnioną do ww. czynności.
 4. Profil Placówki może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Placówki. Jeżeli Placówka ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z Ofert Placówki powinna mieć wyraźnie zaznaczone dane adresowe i kontaktowe miejsca świadczenia danej usługi.
 5. Reprezentant może utworzyć Profil Placówki. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Portalu oraz pomyślne przejście procesu weryfikacji. Proces weryfikacji może trwać do 48h i wiąże się ze sprawdzeniem danych rejestrowych podmiotu oraz bezpośrednim kontaktem w celu podpisania umowy o współpracy oraz potwierdzenia upoważnienia Reprezentanta do zarządzania Profilem Placówki. Wynikiem pomyślnego przejścia procesu weryfikacji jest ukazanie się Profilu na Portalu oraz możliwość publikacji Ofert. Do Reprezentanta odpowiednio stosuje się zapisy niniejszego paragrafu.
 6. Na Profilu Placówki Reprezentant może:
  1. edytować informacje o Placówce;
  2. dodać logotyp Placówki;
  3. dodawać Oferty Placówki;
  4. edytować Oferty Placówki;
  5. usuwać Oferty Placówki;
  6. przeglądać statystyki Ofert.
 7. Reprezentant może zamieszczać w ramach Profilu Placówki jedynie logotyp Placówki. Reprezentant wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Portalu. W przypadku, gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Reprezentant wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 8. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Portalu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Reprezentanta o tym fakcie.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 10. Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia Profilu Placówki w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje w momencie:
  1. Zarejestrowania w Portalu – w przypadku Specjalistów,
  2. Zarejestrowania Profilu Placówki oraz podpisania Porozumienia o współpracy będącej załącznikiem do niniejszego Regulaminu – w przypadku Placówek i ich Reprezentantów,

  i zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Specjalistom i Placówkom oraz reprezentującym Placówki Reprezentantom (zwanych dalej łącznie: Usługobiorcami) w ramach utworzonych profili, podawanie i korygowanie informacji o sobie oraz umieszczanie konkretnych ofert swoich usług.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista lub Reprezentant: potwierdza w chwili rejestracji autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista lub Placówka przyjmują do wiadomości, że jego dane kontaktowe będą opublikowane na stronie Portalu.
 5. W celu Rejestracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie as-app.pl .
 6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności Portalu udostępnionych przez Usługodawcę.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków, Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia Profilu. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem czynności, które realizował Usługodawca na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 8. Usługobiorcy mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na usługi. Skutkiem rozwiązania będzie usunięcie Profilu Specjalisty lub Placówki z Portalu.
 9. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z tworzonym lub prowadzonym Profilem, Usługobiorca może zostać poproszony również o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lub posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przesyłane przez Usługobiorcę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia Profilu lub usunięciem Profilu.
 11. Reprezentant Placówki, jak również każda inna osoba reprezentująca Placówkę potwierdzają swoje uprawnienia do administrowania Profilem Placówki oświadczeniem Właściciela Placówki, z którego wynikać będzie odpowiednie upoważnienie oraz jego zakres.
 12. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Usługobiorców danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane. Brak przedstawienia stosownych danych spowoduje odmowę utworzenia Profilu bądź jego usunięcie.
 13. Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim.
 14. Zabrania się korzystania z Profili należących do osób trzecich.
 15. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć swój Profil, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem zawartej Umowy.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Usługobiorcy jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Portalu.

§8. Odpowiedzialność

 1. Specjalista i Reprezentant są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Usługobiorców. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Placówek, Specjalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Placówkę lub Specjalistę .
 3. Placówka lub Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty/Placówki. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Specjalistę lub Placówkę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Specjalisty lub Placówki za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. AS-App, w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Specjalistom i Placówkom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki.

§9. Dane Usługobiorców i Użytkowników i ich ochrona.

 1. Dane osobowe zebrane przez Administratora od Usługobiorców i Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L 119 z 2016r., str. 1), dalej jako „RODO”, oraz w zakresie zgody na ich przetwarzanie udzielonej przez Usługobiorcę w procesie rejestracji w Portalu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Angelika Łasocha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AUTYZM-Startup! Angelika Łasocha, przy ul. Bukowskiego 7/4, 03-982 Warszawa, NIP 9222660055, REGON 368216999, której dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Usługobiorcę zgodą lub których udostępnienie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług oferowanych w ramach Portalu.
 3. W celu korzystania z Usług Portalu Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców, na podstawie zgody na przetwarzanie ich danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu zamieszkania, wyrażonej świadomie i dobrowolnie w związku z założeniem Profilu, odpowiednio, Specjalisty lub Placówki, jeśli udostępnienie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług.
 4. Każdy Usługobiorca ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizował Administrator na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 5. W sprawach przetwarzania przez Administratora danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres Administratora.
 6. Dane osobowe Usługobiorców:
  1. przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług związanych z korzystaniem z Portalu i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tym celem;
  2. przetwarzane będą do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie oraz okres przechowywania kopii zapasowych;
  3. mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora w tym podmioty obsługujące Portalu pod kątem informatycznym lub Dostawcom/Usługodawcom w celu realizacji zamówienia;
  4. mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa;
  5. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  6. nie będą transferowane do państwa trzeciego.
 7. Każdy Usługobiorca, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do:
  1. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4. sprostowania i uaktualnienia danych;
  5. przenoszenia danych.
 8. Realizacja praw, o których mowa w ust. 7 po zgłoszeniu żądania do Administratora.
 9. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Odwołanie przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Portalu i wyrejestrowaniem Usługobiorcy (usunięcia Profilu).
 11. Odwołanie przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych nie jest równoznaczne z usunięciem przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody Usługobiorcy, po odwołaniu tej zgody, przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach archiwalnych do czasu nadpisania kopii zapasowych.
 12. Usługobiorca powierza, na czas nieokreślony, Administratorowi swoje dane osobowe w momencie Rejestracji Profilu.
 13. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług Portalu jako Specjalista lub Placówka.
 14. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych za pomocą Portalu. Informacja dotyczy zagrożeń, które Administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które mimo stosowania przez Administratora stosownych zabezpieczeń w tym obszarze, należy brać pod uwagę.
 15. Administrator, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123, z późn.zm.), informuje iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji Usługobiorców stosuje pliki „cookie”. Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości oferowanych usług dzięki przechowywaniu preferencji Usługobiorców. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje Usługobiorcy i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

§10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności Ofert zawartych w Portalu zgłasza się bezpośrednio przy danej Ofercie za pomocą przycisku “zgłoś problem z ofertą”. Zgłoszenie zostanie najpierw skierowane do Specjalisty lub Placówki do wiadomości Usługodawcy, a w przypadku braku rozwiązania sprawy przez Specjalistę lub Placówkę w ciągu 14 dni roboczych, będzie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: administrator@as-app.pl
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na podany w formularzu adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty/Placówki.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Placówkę lub Specjalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: administrator@as-app.pl
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Portalu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: administrator@as-app.pl Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz usunięciem Profilu Specjalisty lub Placówki z Portalu. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Usługobiorca przyjmuje zmienione postanowienia.
 3. Specjaliści i Placówki ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Jeśli jesteś Placówką, wypełnij i prześlij scan poniższego porozumienia na adres: administrator@as-app.pl.

Porozumienie o współpracy AS-App i Placówki w formacie DOCX
Porozumienie o współpracy AS-App i Placówki w formacie PDF

 

AS-App nie powstałby, gdyby nie projekt:

„INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ+“
realizowany na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-ID11/19 z 25.09.2019 r.
na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego