Prawne aspekty po otrzymaniu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Obecnie w Polsce diagnoza stawiana jest w oparciu o kryteria opisane w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO (ICD-10). Diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych (CZR) powinien stawiać zespół specjalistów: lekarz psychiatra i psycholog. Natomiast po rozpoznaniu CZR przez lekarza psychiatrę można wystąpić o:

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane jest przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W ramach  kształcenia specjalnego zaspokajane są potrzeby edukacyjne, realizowane różne formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacji na temat procedury dotyczącej wydawania orzeczeń oraz wzory druków znajdują się na stronach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych min.   http://www.ppp7.pl/3_orzecznictwo-autyzm

– orzeczenie o niepełnosprawności (do 16-go roku życia) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia), które wydawane jest przez Miejski lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W obowiązującym systemie prawnym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawane jest w celach pozarentowych. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawnia do korzystania przez osobę z niepełnosprawnością z różnego rodzaju uprawnień, w zależności od posiadanych wskazań w orzeczeniu.

Informacji na temat wydawania orzeczeń oraz wzory druków znajdują się m in. na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, którą znajdziesz tutaj https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

Pracującym osobom z niepełnosprawnością przysługują uprawnienia, na przykład:

  • krótszy wymiar czasu pracy, który nie powoduje obniżenia wynagrodzenia,
  • dodatkowa przerwa w pracy w wymiarze 15 minut,
  • 10 dni dodatkowego urlopu,
  • 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny,
  • oraz zwolnienie od pracy w celu wykonania różnego rodzaju badań i zabiegów.

Osoby pełnoletnie mogą również wystąpić o orzeczenie o niezdolności do pracy do celów rentowych. Wydane jest ono przez lekarza orzecznika ZUS i stanowi jeden z niezbędnych warunków nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy przysługuje renta socjalna, którą przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualne formularze wniosków i oświadczeń znajdują na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/renta-socjalna

Po otrzymaniu przez osobę dorosłą orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji można ubiegać się od ZUS o świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie.

Aktualne formularze wniosków i oświadczeń znajdują na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielniej-egzystencji

Do osób z niepełnosprawnością kierowanie jest również wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w formie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowania do likwidacji barier technicznych oraz komunikacyjnych więcej na https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/

Ponadto w Polsce jest wiele organizacji, pomagających osobom z niepełnosprawnościami. Część z nich w ramach swojej działalności umożliwia założenie indywidualnych subkont, na które można przekazywać darowizny oraz odpisy z 1% podatku.

Beata Szynkaruk

prawnik, mediator

http://www.basis-edu.pl/kontakt/